Algemene voorwaarden

 

 

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

 

Retournering

      De goederen die besteld worden, worden speciaal per klant besteld en in de hoeveelheid geleverd en kunnen derhalve niet geretourneerd worden. 

Aflevering     
      De goederen worden geleverd af magazijn/ inkoop kanaal. De producten worden in een ongeschonden verpakking ter verzending aangeleverd. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebreken of vermissingen die op het traject naar de geadresseerde op kunnen treden. Wij treden dan ook niet op als tussenpersoon bij een eventuele vermissing. Indien een klant nadrukkelijk aangeeft de producten te willen verzekeren dan worden de producten verzekerd verstuurd tegen een meerprijs die wordt doorberekend aan de klant. Leveringen vinden plaats binnen 7 dagen, mits artikel voorradig. Indien een product en/of verpakking beschadigd wordt aangeboden dan dient daarvan direct schriftelijk melding te worden gemaakt aan de koerier. Indien dit niet gemeld wordt kan er achteraf geen aanspraak gemaakt worden op vervanging of verzekering.
Oplevering 
     De door ons vermelde levertijd geldt steeds “bij benadering”. Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode korter dan een maand  zijn wij niet tot enige vergoeding verplicht nog heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de levertijd met een periode van een maand of langer wordt overschreden is de afnemer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Een levertijd gaat niet in, tenzij alle voor de oplevering of uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van ons. De levertijd gaat in op het moment dat de bestelling ontvangen is.
Betaling 
     Koop en verkoop. Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling ,via paypal of op rekening. Bij betaling op rekening geldt een betalingstermijn van 10 dagen na levering goederen. Factuur wordt na levering toegezonden. Bij het permanent niet aannemen of weigeren van een verzending, te lezen een annulering, worden naast administratiekosten ook nogmaals verzendkosten berekend. Wanneer, nadat de betaling is voldaan, een bestelling nog kan worden geannuleerd wordt er 15% van het totaalbedrag in rekening gebracht, met een minimum van 7,50 euro administratiekosten. Crediteringen worden verzameld, en normaliter binnen 30 dagen overgeboekt, om zo onze kosten en prijzen zo laag mogelijk te houden.
Reclame
1.     Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van de geleverde goederen kunnen door de afnemer bij ons slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen indien het gebrek uiterlijk zichtbaar is en bij verborgen gebreken binnen 14 dagen nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn. De reclame moet een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken bevatten samen met een foto.
2.     Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor geleverde goederen sluit elke reclame uit.
3.     Indien de afnemer met inachtneming van het bovenstaande gereclameerd heeft en de reclame terecht is, zijn wij  uitsluitend gehouden de goederen waarop de reclame betrekking heeft, voor rekening van ons te vervangen.
4.     Reclames schorten de betalingsverplichting van de afnemer slechts op, indien de reclame terecht is, met dien verstande dat deze opschorting alleen geldt:
a.      tot het bedrag, dat aan afnemer voor de goederen waarop de reclame betrekking heeft, in rekening is gebracht, en;
b.      gedurende de periode tussen de datum, waarop de schriftelijke gemotiveerde reclame bij ons is ingediend en de datum van vervanging of herstel van de betreffende goederen, materialen of het uitgevoerde werk.
Eigendomsvoorbehoud
1.     Zolang de afnemer geen volledige betaling terzake van de overeenkomst aan e-coatings heeft verricht, blijven de goederen en/ of materialen eigendom van e-coatings. De afnemer is niet gerechtigd de geleverde goederen of materialen zoals bedoeld in de vorige zin aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zijn wij na aanmaning gerechtigd bovenbedoelde goederen terug te nemen, in welke geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is, onverminderd het recht van ons op vergoeding van kosten, schaden en interessen.
Aansprakelijkheid
1.     Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd.
2.     Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade en/of persoonlijk letsel, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bestuurders of leidinggevend personeel van e-coatings.
3.    Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door of het gevolg van een fout in het produktieproces. Deze schade moet verhaald worden op de desbetreffende fabrikant. 
           *Met ons/wij wordt bedoeld de directie van e-coatings.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle rechtsverhoudingen tussen ons en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen in verband met de overeenkomst zullen, voor zover de wet niet anders voorschrijft, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.